Kududzirwa kwekurota kwekuona vanhu vakafa muchiroto naIbn Sirin

Mohamed Sherif
2024-04-22T14:05:46+02:00
Zviroto zveIbn Sirin
Mohamed SherifChecked by Islam Salah10 Mbudzi 2024Yekupedzisira update: XNUMX mwedzi wapfuura

Kuona vanhu vakafa kuhope

Mukurota, kutaridzika kwemunhu akafa asina zvipfeko kunotsanangurwa sechiratidzo chemamiriro ake emweya mushure mekufa, kwaanosiya hupenyu husina zvinhu kana mutoro. Kana mitezo yakavanda yomunhu akafa yakafukidzwa, chiono chacho chinoratidzira rugare rwake muupenyu hwapashure porufu uye kugamuchirwa kwake noMusiki. Nepo kuona munhu akafa asina kuvhara nhengo dzake dzakavandika kunoratidzira mugumo unosuruvarisa nokuda kwomunhu akafa. Kuona munhu akafa achibvisa zvipfeko zvake kungaratidza kuchinja kwemamiriro ezvinhu emhuri yake kana kuti kuramba kwake zviito zvavo.

Maererano naAl-Nabulsi, kushama kwemunhu akafa muchiroto kunoratidza kukosha kwekumunamatira uye kupa zvipo panzvimbo yake Zvinotendwawo kuti kuonekwa kwemunhu akafa asina kupfeka pamberi pevanhu kunoratidza zvikwereti zvaakasiya. Kuona munhu akafa asina mbatya mumusikiti kunoratidza kuparara kwechitendero chake, uye kuonekwa kwake nenzira iyi mumakuva kunoratidza mabasa ake akaipa uye kusaruramisira kwake kune vamwe.

Kana munhu akarota achibvisa hembe dzemufi, izvi zvinogona kuturikirwa zvichinzi anoratidza zvikanganiso zvemufi kana kutaura zvakaipa pamusoro pake, kunze kwekunge hembe dzemufi dzaive dzakasviba uye dzakabviswa pasina kuburitsa nhengo dzakavandika, pakadaro. zvinodudzirwa sokuitira munhu akafa chinhu chakanaka, chakadai sokubhadhara chikwereti chake. Kuona munhu akafa akashama akafukidza kunoratidza kumunamatira ngoni uye kukanganwirwa, uye kungaratidza kuedza kugadzirisa kusaruramisira kwakaitika kwaari.

Zvinonzi kusuwa kwomufi akashama muchiroto kunoratidzira kukundikana kwevapenyu kumunamatira nokupa zvipo, nepo kuseka kwake kunoratidzira kusunungurwa kwake pazvikwereti zvenyika uye kugamuchira kwake upenyu hwapashure porufu. Nezvekuonekana kunosuruvarisa kwemunhu akafa asina kupfeka muchiroto, zvinoratidzira kuodzwa mwoyo uye kurasikirwa mukuedza kwemuroti.

Kududzirwa kwehope akafa achindidaidza

Kududzirwa kwehope pamusoro pemukadzi akafa asina chifukidzo

Ibn Sirin anotaura kuti kuona mukadzi akafa asina hijab muchiroto kunogona kuva chiratidzo chekushaya kutendeseka pamagumo ehupenyu hwake. Ani naani anoona muchiroto chake mukadzi akafa asina kupfeka hijab, izvi zvinogona kuratidza kushungurudzika kwaakaitwa munyaya dzechitendero chake, kunyanya kana chaizvoizvo aifarira kupfeka hijab. Kana mukadzi akazviona achifa asina hijab, iyi inogona kunge iri nyevero kwaari kuti arege kubva kune humwe hunhu hunonzi hwakashata, uye kana muroti asina kufukidzwa, iyi inogona kunge iri kukokwa kuti atore hijab.

Kurota kuti mukadzi akafa anobvisa chifukidziro chake pamberi pevamwe angaratidza kurasikirwa kwomuroti nokuratidza kwake zvikanganiso nezvivi pachena. Kunyange zvazvo chiratidzo chacho chiri nyevero yekukuvadza uye kunyadziswa kana mumwe munhu akaona mukadzi akafa akanga akapfeka hijab uye akaonekwa muchiroto pasina iyo.

Kune mumwe munhu anoona mudzimai wake akafa asina hijab muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kushaya simba munzvimbo yake uye kuda kwake kudzivirirwa kana kuvhara. Kurota kwaamai vakafa vasina chifukidziro kunogona kuratidza kusaregeredza kwemuroti mukunyengetera nekukumbira tsitsi kwaari.

Dudziro yekuona munhu akafa akapfeka underwear muchiroto

Vanhu vanodudzira vanotaura kuti kuonekwa kwemushakabvu muzviroto akapfeka zvipfeko zvemukati kunoburitsa zvakavanzika uye zvinhu zvakavanzwa zvaaichengeta. Apo munhu akafa anooneka muchiroto akapfeka zvipfeko zvemukati zvakachena paanenge achigeza, ikoku kunoratidzira rucheno rwake rwomudzimu nehana yakachena. Nepo kuona munhu akafa achibvisa zvipfeko zvake zvemukati zvinoratidza kutadza kugadzirisa zvikwereti zvake zvemari mushure mekufa kwake.

Zviroto zvekuonekwa nemufi akapfeka zvipfeko zvemukati pakati pemhomho yevanhu zvinoratidza kuti zvakavanzwa pamusoro pake zvinoburitswa pachena. Kana munhu akafa akaonekwa akapfeka zvipfeko zvake zvemukati pamberi penhengo dzemhuri yake, zvinoreva kuti vachawana zvinhu zvavanga vasingazivi.

Kuonekwa kwemunhu akafa muchiroto akapfeka nguo dzemukati dzakajeka kunofanotaura mukurumbira wake usina kunaka pakati pevanhu Kana munhu achiona muchiroto kuti munhu akafa akapfeka zvipfeko zvake zvekunze, izvi zvinoratidza nhema uye unyengeri hwemuroti mune zvake. kutenda.

Kuona munhu akafa akapfeka zvipfeko zvemukati zvakasakara kana kubvaruka zvinoratidza kuregeredza mumabasa echitendero neemweya, nepo kuona munhu akafa akapfeka chipfeko chemukati chedonje kunoratidza kuvandudzika kwemamiriro ezvinhu uye chikomborero mukurarama.

Dudziro yekuona munhu akafa akapfeka underwear muchiroto

Nyanzvi dzekududzira hope dzinoturikira kuona mufi akapfeka zvipfeko zvemukati sechiratidzo chekuburitsa zvakavanzika uye zvinhu zvakavanzika zvaaichengeta. Kana mufi akaonekwa akapfeka zvipfeko zvemukati zvichena uye zvakachena, izvi zvinoratidza kuchena kwake uye kuchena kwemoyo. Ukuwo, kurota munhu akafa achibvisa zvipfeko zvake zvemukati zvinoratidza kuvapo kwezvikwereti zvisina kubhadharwa mushure mekufa kwake.

Kana mushakabvu achionekwa muchipfeko chake chemukati munzvimbo dzevanhu muchiroto, izvi zvinoreva kuti zvakavanzika zvake zvichabudiswa pachena pamberi pevanhu, asi kuonekwa kwake mumamiriro ezvinhu aya pamberi pemhuri kunoratidza ruzivo rwavo rwezvinhu zvakavanzwa kwavari.

Kurota kwemushakabvu akapfeka zvipfeko zvemukati zvinopenya zvinomiririra maonero asina kunaka uye mukurumbira wakashata ungave uri wemuzvarirwo kwaari, uye kumuona akapfeka zvipfeko zvemukati pamusoro pezvipfeko zvake zvenguva dzose zvinoratidza kunyengera kwemuroti uye unyengeri mumitambo yake yechitendero.

Kana chiri chiono chinoratidza mushakabvu akapfeka zvipfeko zvemukati zvakabvaruka, chinoratidzira kuregeredza uye kushaikwa kwokuteerera nokunamata, uye chiono chine nguo dzomukati dzedonje dzinozivisa kuvandudzika mumigariro yomunhu oga uye kuwedzera kwoupenyu.

Dudziro yekuona baba vakafa vasina kupfeka kuhope

Kana baba vakafa vakaonekwa muchiroto vasina mbatya, ichi chiratidzo chekuti vanoda minamato kwaari uye chingave chiratidzo chekusatevera dzidziso dzavo kana kuita kuda kwavo. Kuona mutumbi wababa mushakabvu kunoratidzawo kunzwa kusurukirwa uye kurasikirwa nechinhu chikuru muupenyu. Kana baba vakafa vakaonekwa vakarara uye vasina gumbeze, izvi zvinomiririra mitoro yemari kana zvikwereti zvakamirira.

Kurota kuti baba vakafa vanochinja zvipfeko zvavo zvinoratidza kuchinja uye kuchinja kunoitika mushure mekufa kwake. Nepo kumuona achibvisa hembe kunoratidza kudzikira kwemamiriro emari uye kurasikirwa nebudiriro.

Kana baba vashakabvu vakaonekwa vakapfeka zvipfeko zvemukati, izvi zvinoburitsa pachena kuwanikwa kweruzivo nezvakavanzika zvanga zvisingazivikanwe nezvake. Kuvhara nhengo dzakavanzika dzebaba vakafa muchiroto kunoratidza kukosha kwekuita basa rekubatsira panzvimbo yake.

Kuona baba vachifa vasina kupfeka kuhope zvinoreva kunzwa nhamo nematambudziko, uye ani nani anozviona achiviga baba vake mushakabvu asina kupfeka, ichi chiratidzo chekuti maitiro avo anogona kukanganisa zita rababa vake.

Kududzirwa kwekuona munhu akafa asina kupfeka muchiroto kune mukadzi mumwe chete

Mukududzirwa kwezviroto, kuona munhu akafa asina zvipfeko ane zvirevo zvakawanda zvemusikana mumwe chete. Aya maonero anoratidza akati wandei ehupenyu hwemuoni. Somuenzaniso, apo musikana anoona munhu akafa achioneka pamberi pake asina zvipfeko, ikoku kungaratidzira dikanwo yokuti nyakufa iyeye amunyengeterere nokumunyengeterera. Kana akamuona achichinja chipfeko chake, ichi chingava chiratidzo chekuchinja kukuru muupenyu hwake.

Kana munhu akafa achionekwa muchiroto akapfeka zvipfeko zvemukati chete, izvi zvinogona kuratidza kuzarurirwa kwezvakavanzika kana kuzarurirwa kwezvinhu zvakavanzika. Uyezve, kuona nhengo dzakavandika kunoratidza kuti muroti ari kuita zvisingadiwi kana kuita zvakaipa.

Zviroto zvinosanganisira musikana akafukidzwa achizviona achifa asina chifukidziro zvinogona kuratidza kutya kwake kutsauka kubva pamisimboti yake kana kusangana nemhedzisiro yakaipa muhupenyu hwake. Kuona chitunha kunoratidza kuti muroti anonzwa asina simba kana kuti asingabatsiri.

Kana musikana achiona munhu akafa akarara asina kupfeka, izvi zvinogona kuratidza kuti achasangana nematambudziko kana matambudziko. Kana akaona baba vake vakafa vasina kupfeka, zvingaratidza kunzwa kwake kwokurasikirwa nechengeteko netsigiro muupenyu hwake.

Achiona kufa kwababa vake vachiri vapenyu uye achichema pamusoro pake kuhope

Kuona kufa kwababa vachichema pamusoro pake muhope kunoratidza kukunda matambudziko nematambudziko ayo muroti kana baba vake vanosangana nazvo muhupenyu. Kana munhu akarota kuti baba vake vari kufa uye ari kumuchemera zvikuru, izvi zvinoratidza kutambura kwababa kubva kune chimwe chinetso uye kuchikunda kwake gare gare. Kuchema kwakanyarara pasina kudanidzira muchiroto kana baba vafa kunoratidza kuvandudzwa kwehutano hwababa mushure mokunge vapinda mumatambudziko. Uyezve, kuchema uye kupopotera baba vakafa muchiroto kunoratidza kuti chimwe chinhu chakaipa chichaitika kwaari.

Kuchema zvikuru uye neshungu pamusoro pokurasikirwa nomubereki muchiroto, paanenge ari mupenyu, kungaratidza kuderera kwoutano hwomubereki kana kuti kuderera kwesimba rake. Rudzi urwu rwekurota runokonzera manzwiro ekutya uye kuzvidya mwoyo pamusoro pehutano hwake hwemangwana. Ani naani anozviona achichema zvikuru pamusoro porufu rwababa vake mukurota angaratidza kuti ari kutsauka kubva mugwara rakarurama uye ari kutevera nzira dzisina kurumbidzwa.

Kurota uchienda kumariro ababa uye kuchema pamusoro pake kunoratidza kutsauka kubva pazvinangwa zvemuroti kana nzira dzakarurama dzinokurudzirwa nababa. Kana munhu akazviona achichema pakuviga baba vake, izvi zvinoratidza kutama kubva padzidziso dzababa uye hunhu hwaakaroverera maari. Mukuwedzera, kuchema paguva rababa vako muchiroto kunoratidzira kutsauka parudzidziso, uye kuchema mukati mokuviga kwomunhu kunoratidzira kuzvidemba nokuda kwokusava nomutsa kuvabereki vako.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekufa kwababa vachiri vapenyu uye kwete kuchema

Kana munhu achiona muchiroto chake kuti baba vake, avo vachiri vapenyu, vakafa, kurota uku kunogona kuratidza zviitiko zvakasiyana uye zvinoreva zvakasiyana zvichienderana nemashoko echiratidzo. Kana mumwe akapupurira rufu rwababa vake uye ipapo vekupedzisira vanodzoka kuhupenyu mukati mehope, izvi zvingava chiratidzo chekukwanisa kukunda matambudziko emhuri nekugadzirisa hukama hwaimbova hwakaoma kana kuputsika.

Kana mubereki ari kurwara chaizvoizvo uye munhu wacho akarota rufu rwake, ikoku kungaratidzira kusawirirana mukati memhuri uko kungatungamirira kukuvhiringidzwa nokusawirirana. Zvisinei, kana munhu akazviona achifara nerufu rwababa vake muchiroto, ichi chingava chiratidzo chokugamuchira kwake chirevo chaMwari uye mugumo, nepo kuseka achiona rufu rwababa vake kungareva kuti muroti achapinda munhamo nemiedzo. .

Kana munhu achiona rufu rwababa vake uye asingamuchemi muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuvapo kwedambudziko remhuri, uye kana pasina munhu anochemera baba akafa muchiroto, izvi zvinogona kuratidza manzwiro emuroti ekuparadzaniswa. uye chinhambwe kubva kumhuri nehama.

Kupupurira kufa kwababa muchiroto uye kusaita mariro kwaari kunogona kuratidza chido chemuroti kuvanza dambudziko kana kushungurudzika kune vamwe, nepo kuona baba vachifa vakapfeka chena kunogona kuratidza mugumisiro wakanaka kune muroti.

Dudziro yekuona kutora kubva kumunhu akafa muchiroto naIbn Sirin

Ibn Sirin anoti kugamuchira chimwe chinhu kubva kumunhu akafa muchiroto mashoko akanaka kana chaakapiwa chichiunza tariro nomufaro. Kana chapiwa chisingadiwi, izvi zvingava nechirevo chisina kunaka. Kana muroti akazviona nesimba achitora chimwe chinhu kubva kumufi, izvi zvinogona kuratidza kuti ari kutyora kodzero dzevamwe kana kutaura achimiririra mufi zvisina kururama. Muchiitiko apo munhu anozviona achitora chimwe chinhu kubva kumufi paanenge achirwara muhope, izvi zvinogona kuratidza kuwedzera kwehutano hwake.

Kuwana chikafu kubva kumunhu akafa muchiroto kunoonekwa sechiratidzo chekuvandudza mamiriro uye kuwedzera mararamiro. Kutora zvipo kubva kumufi kunofananidzira zvikomborero zvisingatarisirwi, nepo chiono chokutora mbatya kubva kuvakafa chinofananidzira kuwana dziviriro nokuporeswa. Kana munhu akafa akapa mari muchiroto, izvi zvinoratidza kurarama kubva kunhaka kana nhaka.

Vaturikiri vemazuva ano vanoti kurota kwekutora chimwe chinhu kubva kumunhu akafa kunogonawo kufananidzira kuwana hunhu kana maitiro emunhu akafa, uye kuti kuitora nechisimba muchiroto kunogona kuratidza kukanganisa kwekuvanzika uye kodzero dzemhuri yemushakabvu. Kutora chimwe chinhu kubva kuvakafa pasina mvumo yake kungaratidza kukundikana kuzadzisa vimbiso.

Pakupedzisira, kurota kuti munhu akafa ari kupa chimwe chinhu kumunhu mupenyu kunofananidzira kuti munhu mupenyu achawana zvikomborero uye mufaro. Kana munhu akafa akapa chimwe chinhu kune mumwe munhu akafa, izvi zvinogona kuratidza kukurukurirana kana kubatana pakati pemhuri dzavo kana vana vavo.

Kududzirwa kwekuona munhu akafa achidzoka kuupenyu muchiroto naIbn Sirin

Kududzirwa kwehope kunoratidza kuti kutaridzika kwemufi ari mupenyu muchiroto kunotakura zvirevo zvakawanda uye zvirevo zvinoenderana nemamiriro echiratidzo. Kana munhu akafa akaonekwa achidzoka kuupenyu, izvi zvinowanzotsanangurwa sekubudirira kuri kuuya kana kuvandudzwa kwemamiriro ezvinhu mushure menguva yakaoma. Chiratidzo ichi chinoratidza kuvandudzwa kwemamiriro ezvinhu uye kupora kubva pakuipa.

Somuenzaniso, kana munhu muchiroto akadyidzana nomunhu akafa achimuka, ikoku kungaratidzira vandudziko mumisengwa yake yorudzidziso kana kuti kururama murudzidziso rwake. Kana mushakabvu akatora chimwe chinhu kubva kumuroti, izvi zvinogona kuratidza chirwere chakakomba. Paunenge uchipa mufi chimwe chinhu kune muroti chiratidzo chekudzoka kwekodzero yakarasika kana kudzorerwa kwezvakarasika.

Kune rumwe rutivi, kuona kuroorana nemunhu akafa muchiroto kunoratidza mambakwedza matsva kune chimwe chinhu chaionekwa sechisingabviri. Kambani yemushakabvu akadzokera kuhupenyu inogona kuratidza nzendo refu dzichatorwa nemuroti, akazadzwa nekunaka uye kurarama.

Vanhu vakafa vanoonekwa muzviroto uye vanoita sevanotaura nezvekusavapo kwavo parufu, vanogona kuratidza ndangariro itsva kana mukurumbira wakavandudzwa pakati pevanhu. Uyewo, kurota kwomunhu munhu akafa asingazivikanwi anodzoka kuupenyu kunogona kumutsidzira tariro mukutarisana nokuora mwoyo.

Kunzwa kutya munhu akafa achidzoka muchiroto kunoratidza kuzvidemba kwezvivi nekudarika, nepo kutiza munhu akafa achidzokera kuupenyu kunoratidza kuunganidzwa kwezvivi uye kudikanwa kwekuzvichenesa.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemunhu akafa achidzoka kuhupenyu uye achitaura naye

Kana mushakabvu achionekwa muchiroto chemunhu ari mupenyu uye ane hurukuro naye, izvi zvinotakura zvirevo zvakasiyana-siyana zvine chokuita nechitendero chemuroti uye tsika. Kana mushakabvu achinge agutsikana kana kupa mazano nenhungamiro, ichi chiratidzo chokuti muroti ari munzira yakarurama uye ari kutevera dzidziso dzechitendero chake nemwoyo wose. Nepo kana mufi achiita seanopa mhosva muroti muchiroto, izvi zvingaratidza kuvapo kwokunyanyisa kana kuti miitiro isingadikanwi mumufambiro womuroti.

Kana nhaurirano pakati pemuroti nemunhu akafa inoratidzwa nekusuwa, izvi zvinogona kuratidza kushayikwa kwekuzvipira kwechitendero kune muroti. Kune rumwe rutivi, kana kurukurirano ichiratidzirwa nomufaro, izvi zvinoratidza kuti muroti ari kuita mabasa ake echitendero nenzira yakanakisisa inobvira. Kuita nharo kana kuti kupopotedzana nomunhu akafa muchiroto kungareva kusiya chitendero kana kuti kupandukira dzidziso dzacho, uye kutaura nehasha nomunhu akafa kungafananidzira kuwira muchivi nezviito zvinorambidzwa.

Hope idzi meseji dzinotakura zviratidzo uye yambiro dzinobatsira muroti kuongorora mamiriro ake emweya nemaitiro, uye kumukoka kuti afungisise uye azviongorore.

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *